|  South Moravian Region
This profile is temporarily under the administration of GameDev Area from publicly available information.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Office Address

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1/1
60200 Brno
Česká republika

Basic information

Phone number:+420 54949 1111

Education

Kritická analýza digitálních her

Interpretační kurz zaměřený na schopnost dekonstruovat a interpretovat prvky her ve formě psaného textu. Vhodný pro studenty, kteří míří do oblastí herní žurnalistiky nebo obsahové analýzy (příběh, narativ, vizuál). Střídá se mezi semestry se základním teoretickým předmětem 'Herní studia'.

More information: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2016/IM090

Aplikovaná herní studia - výzkum a design

Pokročilý kurz aplikovaného výzkumu, cílem kurzu je vypracovat výzkumnou metodologii a návrh výzkumu, který je vhodný a realizovatelný pro reálné subjekty herního průmyslu v ČR. Navazuje na kurz 'Herní studia', výjimky jsou možné (např. z jiných fakult bez prerekvizit).

More information: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2016/IM137

Herní studia

Cílem kurzu je dospět k hlubšímu porozumění počítačových her jako nového média a jejich místu v kultuře a společnosti. Studium počítačových her je mladá disciplína, která stále hledá svoji indentitu a metodologii a v souvislosti s tím i odpověď na otázku, čím jsou hry odlišné od ostatních médií a v čem se jim podobají. Přednáška se na počítačové hry zaměří z mnoha pohledů, jako jsou např. formální analýza, herní design, literární teorie, ludologie, kulturální studia, mediální teorie, politická ekonomie aj. Ačkoli se zmíníme o strategiích herního designu, nejedná se o předmět, kde se studenti naučí vytvářet hry, ačkoli znalost média dobrému designu jistě napomůže.

More information: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/IM082

Čtení a psaní textů z herních studií

Cílem předmětu je rozvinout dovednosti v oblasti čtení a psaní akademických textů z oboru herní studia. Je primárně určený pro studenty magisterského stupně a obzvlášť vhodný pro studenty, kteří píší magisterskou diplomovou práci o počítačových hrách. V první polovině se seminář zaměří na představení žánrů akademických textů a na jejich vyhledávání, interpretaci a použití ve vlastní akademické práci. V druhé polovině pak studenti získají základy argumentačních postupů, editační práce a psaní abstraktů. Součástí obou polovin předmětu je také metodologická reflexe. V předmětu se bude pracovat s texty v angličtině i češtině.

More information: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/IM136

Digitální hry - analýza a design

Předmět studentům představí digitální hry a jejich průmysl jako moderní fenomén s nezastupitelnou pozicí v současné kultuře a celosvětové ekonomice. Cílem je naučit studenty přemýšlet o hrách, herním průmyslu a hráčích v širších souvislostech s možnostmi vzdělávání, vývoje a současně je naučit prototypovat hry či interaktivní systémy využívající herních prvků. V průběhu kurzu jsou studenti seznamováni s několika metodami designování a analýzy her. Na workshopech se věnujeme praktickým příkladům a postupům při od tvorby herních mechanik až po development a business plán. V teoretických přednáškách je důraz kladen na komplexní přehled o hrách, jejich publiku, ekonomice, principu vývoje a vzdělávacím potenciálu her, ať již digitálních, či nedigitálních. Student získává poznatky uplatnitelné ve workshopech i při další praxi. Kurz zahrnuje i přednášku odborníka, který aktivně pracuje v průmyslu tvorby digitálních her (2KCzech, Cauldron, Madfinger, Geewa, Amanita Design, Bohemia Interactive). Předmět je strukturován jako 12 přednášek (vč. diskuze nad povinnou literaturou) a 3 workshopy uprostřed semestru, aby měli studenti dostatek času na zpracování závěrečného projektu. Studenti během celého semestru pracují ve skupinách na závěrečném projektu, jehož přijetí je podmínkou úspěšného ukončení kurzu. Kurz je uzpůsoben i studentům kombinovaného studia. Pro tyto studenty je povinnost shlédnout materiály přednášek, načítat literaturu a odevzdají seminární práci zaměřenou na herní analýzu. Téma práce musí student do 4. setkání dohodnout s vyučujícím předmětu.

More information: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/VIKMB31
The information was updated on: Not yet confirmed
This profile is temporarily under the administration of GameDev Area. We do not guarantee the accuracy of the information.